Zasady korzystania z zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym

Zasady korzystania z zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

(na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia)

 1. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zgodnie z wytycznymi, w grupie może przebywać do 12 dzieci najwięcej, zależy to od wielkości Sali. Jeżeli przystosowana sala ma 25 metrów to może przebywać w niej 5 dzieci z opiekunem.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na każde dziecko i każdego opiekuna.

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 2. Dzieci przebywają w wyznaczonej stałej Sali.
 3. Z Sali, gdzie przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Wszystkie pomoce dydaktyczne używane do zajęć muszą zostać zdezynfekowane.
 4. Dzieci obowiązują własne, pozostawiane w szkole przybory i materiały plastyczne. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Szkoła nie zapewnia wyżywienia. Rodzic w szczelnie zamkniętych pojemnikach przygotowuje wyżywienie dla dziecka na czas pobytu w oddziale przedszkolnym.
 6. Salę, w której odbywają się zajęcia należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 7. Uczniowie z poszczególnych grup nie powinni mieć ze sobą kontaktu.
 8. Dzieci nie opuszczają szkoły w czasie trwania zajęć opiekuńczych.
 9. Opiekunowie i pracownicy szkoły przebywający w placówce powinni zachowywać między sobą dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący minimum 2 m.
 10. Dzieci przyprowadzać/odbierać mogą tylko zdrowi rodzice. Nie dopuszcza się przyprowadzania/odbioru dzieci przez dziadków.
 11. Ze względu na ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób trzecich, rodzice wyposażeni w maseczki i rękawice ochronne doprowadzają dzieci jedynie do drzwi szkoły, zachowując dystans 2 m od personelu szkoły, który przejmuje dalszą opiekę nad dzieckiem.
 12. W razie bezwzględnej potrzeby wejścia na teren szkoły osób trzecich obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.
 13. Dzieci po wejściu do szkoły udają się do toalety, gdzie dokładnie myją ręce. Dzieci myją  ręce często w trakcie zajęć, w szczególności przed jedzeniem oraz po wizycie w toalecie.
 14. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 16. Szkoła pozostaje w ścisłym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów przebywających na zajęciach opiekuńczych.
 17. W razie niepokojących objawów chorobowych dziecko zostaje przeprowadzone z zachowaniem 2 m odległości od innych osób do izolatorium, gdzie czeka na pilny odbiór przez rodzica. Pomieszczenie to jest wyposażone w podstawowe środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 18. W przypadku podejrzenia podwyższenia temperatury ciała dziecka pracownik szkoły wykonuje pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
 19. Rodzice pozostawiający dziecko na zajęciach opiekuńczych w szkole wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w razie wystąpienia podejrzenia  o jej podwyższeniu.
 20. W widocznym miejscu w szkole umieszcza się numery telefonów do służb medycznych, najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, kuratora oświaty i organu prowadzącego.

 

Krystyna Ptak, dyrektor szkoły

 

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński Kontakt

Nowoczesne przeglądarki Polityka Cookies