Egzamin ósmoklasisty – wytyczne dla zdających w roku szkolnym 2019/2020 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

(podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów)

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( 500 ml).

 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego.

(wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu
i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa)

 • Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta
  i nos.

 • I grupę uczniów zapraszamy wejściem głównym.

 • II grupę uczniów zapraszamy wejściem od podwórza.

 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta
  i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
  i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 czerwca 2020r.

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

(wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu)

 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły zarządza:

  1. Zdający w świetlicy ( j. polski, matematyka, język angielski ) A01 A09 A10 A12 A14 A15 stawiają się przy wejściu do świetlicy od strony podwórza o godz. 8.40

  2. Zdający na korytarzu ( j. polski, matematyka, język angielski ) kody A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A11 A13 A16 stawiają się od strony wejścia głównego o godz. 8.30

  3. Wypuszczanie zdających z sal po egzaminie odbywać się będzie oddzielnymi wejściami, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

  4. Zdający mogą wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą po powrocie do domu,np. z  wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, natomiast nie gromadzimy się przed szkołą. Stanowczo należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa proszę o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych – dyrektor szkoły Krystyna PtakDyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński