Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 171 gości oraz 0 użytkowników.

Aktywna edukacja

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie 
Aktywna edukacja  w roku szkolnym 2013/2014

Program Aktywna edukacja prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Pilotaż programu odbył się w 2012/2013 roku. W ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” 400 szkół podstawowych z całego kraju wyposażono w sprzęt komputerowy. W trakcie pilotażowej edycji programu wypracowano rozwiązania organizacyjne i dobre praktyki, które będziemy wykorzystywać w następnych latach.

W ramach programu rządowego realizowaliśmy komponent e- nauczyciel - wspieraliśmy dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie tworzenia i stosowania rozwiązań metodycznych i organizacyjnych sprzyjających dobremu uczeniu się z wykorzystaniem narzędzi TIK i sprzętu zakupionego przez szkoły.

Doświadczenia zdobyte w roku szkolnym 2012/2013  będziemy wykorzystywać w latach 2013-2015 wspierając kolejnych 19 000 nauczycieli. Nasze działania koncentrować się będą w następujących obszarach:

  • przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,

  • przygotowanie dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,

  • przygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,

  • zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

SPRZĘT INFORMATYCZNY W SZKOLE


Program Aktywna Edukacja stanowi etap przygotowujący szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego odpowiedzialnością. W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Dlatego naszą ambicją jest nauczyć uczestników umiejętności określenia własnych potrzeb i efektywnego wykorzystania dotacji.
 

FORMY WSPARCIA ADRESOWANEGO DO NAUCZYCIELI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE


Do udziału w programie zapraszamy zespoły składające się z dyrektora i trzech (alternatywnie czterech) nauczycieli z jednej szkoły. Jeden z nauczycieli pełnić będzie rolę koordynatora szkolnego, pozostali – koordynatorów przedmiotowych. Każda z tych osób będzie miała swoje istotne miejsce w procesie wdrażania nowych technik nauczania.

Nauczyciele przedmiotowi wezmą udział w interaktywnym kursie internetowym. Cztery moduły kursu przygotowują koordynatorów do ich zadań w szkole i udostępniają im narzędzia i materiały pomocnicze ułatwiające właściwe wypełnienie roli. Kursy internetowe prowadzone przez CEO mają charakter coachingowy, czyli opierają się na specjalnej, indywidualnej relacji uczestnika i moderatora. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym, realizuje opisane w kursie zadania z nauczycielami i przedstawia moderatorowi przeprowadzone działania i ich efekty. Refleksja uczestnika nad własną pracą jest wzmocniona uzyskaną od moderatora informacją zwrotną. Dodatkowo organizowana jest lokalna sieć, na której spotkaniach uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dobrymi praktykami, sposobem prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu TIK.

Rolą koordynatora szkolnego będzie wspieranie nauczycieli i udział w planowaniu wykorzystania sprzętu – na przykład opracowanie kodeksu TIK, grafiku wykorzystania szkolnych zasobów informatycznych, określenia wymagań wobec WiFi w szkole itp. Zebrane przez koordynatora szkolnego doświadczenia pomogą dyrektorowi w wyborze nowego sprzętu cyfrowego. Koordynatorzy szkolni otrzymają wsparcie w postaci interaktywnego kursu internetowego i lokalnej sieci współpracy pozwalającej na wymianę doświadczeń.

Żadna zmiana organizacyjna w szkole, a szczególnie dotycząca metod nauczania, nie nastąpi bez wiedzy, zgody i wsparcia dyrektora szkoły. Program pomaga dyrektorom w zarządzaniu zmianą w szkole. Platforma internetowa programu udostępni dyrektorom szkół specjalny serwis informacyjny, który umożliwi im poznanie modułów kursów dla koordynatorów oraz materiałów pomocniczych tam udostępnionych. Powstanie forum z wątkami poświęconymi problemom zarządzania zmianą cyfrową w szkole. Dyrektorzy będą mogli się dzielić problemami i wymieniać doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w programie. Poprzez doświadczenia koordynatora szkolnego i wymianę z dyrektorami z innych szkół w przyszłości będą mogli dokonać racjonalnego wyboru sprzętu.

Lokalne spotkania sieci współpracy.
Szkoły uczestniczące w programie zostaną połączone w sieci szkoleniowe. Umożliwią one szkołom wymianę doświadczeń i współpracę, a koordynatorom również zorganizowanie współpracy grup nauczycieli uczących tych samych przedmiotów i wykorzystujących w pracy z uczniami TIK. Powstałe sieci w przyszłości będą mogły pełnić rolę ośrodków wspierających dla innych nauczycieli.

Poradniki TIK i samouczki.
Program nie jest skoncentrowany na sprzęcie – nie przewiduje nauki obsługi urządzeń czy nauki stosowania konkretnych programów czy aplikacji. Są to jednak kwestie bardzo istotne dla efektywnego korzystania z mobilnego sprzętu dlatego zostanie przygotowanych kilkanaście samouczków w formie interaktywnych e-booków.


CELE PROGRAMU

Szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.

Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybrać interesujące dla nich doświadczenia z prezentowanych im przykładów dobrej praktyki wcześniej wypracowanych w innych programach. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Istotnym założeniem programu jest stworzenie lokalnej sieci współpracy, która po zakończonym programie będzie pełnić rolę ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk.

W założeniu realizatorów, program „Aktywna edukacja” stanowić będzie pomost i przygotowanie do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by już „zarażeni” cyfryzacją nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować  z uczniami i ze sobą.
 

Zespół Aktywnej Edukacji

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński