Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

PRZYPOMINAMY!

2 listopada 2015r. ( Zaduszki)

 

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( lekcje)

W tym dniu szkoła zapewnia następujące zajęcia opiekuńczo -wychowawcze: zajęcia

 

plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gra w warcaby i szachy.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami);

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2015/2016

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Czas trwania konsultacji

1

 

Dorota Czarny

czwartek

10.45 – 11.30

2

 

Małgorzata Flis

wtorek

9.50 - 10.35

3

 

Anna Jarzębowska

wtorek

10.45 – 11.30

4

 

Barbara Kamińska

środa

8.50 – 10.35

5

Ewa Łapa

piątek

8.00 – 8.45

6

 

Maria Mazurkiewicz

wtorek

7.15 – 8.00

7

 

Ewa Mientus

poniedziałek

10.45 – 11.30

8

 

Anna Piasecka

poniedziałek - piątek

7.30 – 8.00

9

Elżbieta Swatowska

piątek

9.50 – 10.35

10

 

Katarzyna Sudak

środa

9.50 – 10.35

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLMYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp

Termin

Wydarzenie

Forma realizacji

Koordynatorzy

1

01.09.2015r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Spotkanie z dyrektorem szkoły
i wychowawcami

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Opiekun Pocztu Sztandarowego

2

30.09.2015r.

Dzień chłopaka

Forma dowolna w klasach

Wychowawcy klas

3

14.10.2015r.

Dzień Papieski

Prezentacja tematyczna, szkolny konkurs tematyczny

Nauczyciel religii

Dorota Czarny

4

14.10.2015r.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

Akademia

Wychowawca kl. I

Opiekun Pocztu Sztandarowego,

Przedstawiciele SU

5

10.11.2015r.

Święto Odzyskania Niepodległości

 

Akademia

Opiekun wraz z harcerzami

6

18.11.2015r.

Zebranie dla rodziców

zebranie

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele

7

20.11.2015r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

poczta szkolna

z miłymi życzeniami

na przerwach śródlekcyjnych

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski,

Opiekun Pocztu Sztandarowego

8

25.11.2015r.

,,Andrzejki”

Dyskoteka kl. IV-VI

 

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas,

Rada Rodziców

9

04.12.2015r.

Dzień Wolontariatu

 i wolontariusza

Wizyty w domach seniora, domu dziecka.

Opiekun PCK

10

10.12.2015r.

Dzień Ochrony Praw Dziecka

Prezentacja, wystawa

Samorząd Uczniowski
z opiekunem

11

22.12.2015r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

 

Przedstawienie

 

Wychowawca „O” i dzieci z oddziału przedszkolnego

12

09.01.2015r.

Zabawa karnawałowa

Spotkanie z Mikołajem, konkursy, dyskoteka

Dyrektor, wychowawcy klas,

Rada Rodziców

13

21.01.2016r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Babci

i Dziadka

Akademia

Wychowawca „O”

Wychowawcy klas I – III

14

29.01.2016r.

Podsumowanie I semestru -

Zebranie dla rodziców

Dyrektor,

Wychowawcy klas

15

Luty 2016r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

cykl zajęć, konkursy

Nauczyciel zajęć komputerowych, Wychowawcy

 

16

01.03.2016r.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Prezentacja multimedialna, zdjęcia , wystawa

Nauczyciel historii,

Opiekun Pocztu Sztandarowego

 

17

08.03.2016r.

 

Dzień Kobiet-życzenia

forma dowolna
w klasach, przerwy śródlekcyjne

Samorząd Uczniowski 
z opiekunem

18

21.03.2016r.

Na tropach wiosny- powitanie wiosny

forma dowolna
w klasach,

Wychowawcy klas

19

23.03.2016r.

Tradycje wielkanocne

 

Akademia

Wystawa świąteczna

prac uczniów

Nauczyciele religii i plastyki

20

05.04.2016r.

Sprawdzian szóstej klasy

Sprawdzian

Dyrektor, Przewodniczący zespołów nadzorujących

21

14.04.2016r.

Zebranie dla rodziców

Zebranie

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele

22

21.04.2016r.

Dzień Ziemi

Akademia, konkurs szkolny, wystawa prac plastycznych

Nauczyciel przyrody

23

28.04.2016r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Akademia

Nauczyciel języka polskiego i historii,

Opiekun Pocztu Sztandarowego

 

24

Maj 2016r

Ogólnopolskie badania wiadomości i umiejętności uczniów klas III OBUT

Testy kompetencji

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klas III,

25

Maj 2016r.

Diagnoza umiejętności matematycznych DUM – badanie kompetencji uczniów klas V.

Testy kompetencji

Nauczyciel matematyki

26

26.06.2016r.

Dzień Matki i Ojca

Uroczysta akademia

Wychowawcy klas I – III, Wychowawca „O”

27

31.05.2016r.

Święto Patrona Szkoły – święto szkoły

Uroczysta akademia,

Prezentacja, szkolny konkurs recytatorski, konkurs plastyczny

Dyrektor szkoły,

Nauczyciel języka polskiego, opiekun Pocztu Sztandarowego

28

01.06.2016r.

Sportowy Dzień Dziecka

konkurencje sportowe i konkursy dla społeczności szkolnej

Nauczyciel wychowania fizycznego

29

Czerwiec 2016r.

Festyn rodzinny

Piknik rodzinny dla społeczności szkolnej i lokalnej

Dyrektor,

Wychowawcy klas, Rada Rodziców

30

24.06.2016r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor szkoły,

Wychowawcy klas

Opiekun Pocztu Sztandarowego, SU

Opracowanie: K. Ptak

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp

Data spotkania

Godzina

Tematyka

1

1 września 2015 r.

10.30 – 11.00

Spotkania informacyjne – po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

2

10 września 2015 r

16.00

Zebranie ogólne

3

01 października 2015 r.

16.00

Dzień otwarty

4

18 listopada 2015 r.

16.00

Zebranie -śródsemestralne 

5

14 grudnia 2015 r.

16.00

Informacje na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
 z przedmiotu, nieodpowiednią/naganną oceną  zachowania

6

27.01.2016r.

 16.00

Przedstawienie propozycji ocen

7

29 stycznia 2016 r.

16.00

Podsumowanie semestru I – spotkania wychowawców z rodzicami

8

1 marca 2016r.

16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. VI

Dzień Otwarty Szkoły

9

14 kwietnia 2016r.

16.00

Zebranie ogólne -  śródsemestralne

10

09 maja 2016 r.

16.00

Informacje na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
z przedmiotu nieodpowiednią/naganną oceną zachowania  

11

15 czerwca 2016 r.

16.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami ( przedstawienie propozycji ocen)

12

24 czerwca 2016 r.

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

SZANOWNI RODZICE!

 

INFORMUJEMY, ŻE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY JEST POKRYWANE W 100% PRZEZ URZĄD GMINY ZAMOŚĆ

SZANOWNI RODZICE!

 

10 WRZEŚNIA 2015R. O GODZ. 16.00 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZE W NOWYM ROKU SZKOLNYM ZEBRANIE DLA RODZICÓW, NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA

SP IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO

W BOROWINIE SITANIECKIEJ

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Z DNIEM 02.09.2015R. ŚWIETLICA SZKOLNA BĘDZIE  DOSTOSOWANA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PRACUJĄCYCH ZAWODOWO

PROPONOWANY CZAS 7.00 - 17.15

ZAINTERESOWANI RODZICE PROSZENI SĄ 1 WRZEŚNIA 2015R.O WYPEŁENIENIE DRUKU ZGŁOSZENIA, DOSTĘPNEGO W SZKOLE.

WYPRAWKA SZKOLNA

 

Rok szkolny 2015/2016

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

W 2015 r. zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV.

Pomoc przyznaje się na wniosek rodzica (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodzica. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomicznei społeczne (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność do przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa); uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowegow 2015 r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rodziny nie spełniające kryterium dochodowego a wykazujące uzasadnienie indywidualnej sytuacji życiowej także mogą skorzystać z dofinansowania.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń. W przypadku uczniów z rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia wysokości dochodów.

Rodzic przedstawia do rozliczenia wydatków na zakup podręczników fakturę VAT lub rachunek, paragon czy oświadczenie o zakupie.

Termin składania wniosków: 04.09.2015r.

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W GABINECIE DYREKTORA SZKOŁY

 

 

 

Opieka świetlicowa

Uprzejmie przypominamy, że zapewniamy opiekę świetlicową dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00

Zdrowych,spokojnych Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei, miłości

oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań wśród rodziny i przyjaciół

 

 

 

życzy Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im.Ks.J.Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej  

Przerwa świąteczna

 

02.04.2015r. - 07.04.2015r.

SZANOWNI RODZICE!

 

                         INFORMUJEMY, ŻE OD 24 MARCA 2015R. SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ "ŚWIETLICOWĄ" UCZNIOM 
I DZIECIOM  DO GODZ. 17.00, KTÓRYCH RODZICE PRACUJĄ ZAWODOWO.

 

                         JEDNOCZEŚNIE PROSIMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW O UZUPEŁNIENIE STOSOWNEJ DOKUMENTACJI.

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński