Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

SZKOLNE KOŁO PCK

1.  WSTĘP

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem i częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja ta powstała w Polsce przed 80 laty w trosce o losy innych ludzi. Jej działalność oparta jest na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych i akademickich kołach PCK, grupach młodzieżowych działających przy Zarządach

Rejonowych i Okręgowych PCK, klubach honorowych dawców krwi oraz kół zawodowych
i środowiskowych. Od początku swojego istnienia prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, odgrywa znaczącą rolę
w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa, przekazuje wzorce humanitarnych postaw, uwrażliwia na cierpienie drugiego człowieka.

2.  CELE OGÓLNE PCK

Podstawową misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim
i łagodzenie ich skutków, ochrona ludzkiej godności oraz polepszenie warunków życia potrzebujących we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

- ochrona życia i zdrowia,

- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych
i w innych krytycznych sytuacjach,

- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony
i pomocy.

Czerwonego Półksiężyca.

3. ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA:

HUMANITARYZM- niesienie pomocy np. rannym bez czynienia jakiejkolwiek różnicy między nimi,

BEZSTRONNOŚĆ – nie czynić żadnej różnicy ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, pozycję społeczną, lub przekonania polityczne. Czerwony Krzyż zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa
w najbardziej naglących przypadkach,

NEUTRALNOŚĆ - w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się
od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, w sporach zbrojnych, w sporach politycznych, rasowych, religijnych lub ideologicznych

NIEZALEŻNOŚĆ - ruch jest niezależnym,

DOBROWOLNOŚĆ - ruch niesie pomoc dobrowolnie nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ - w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno być ono otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju

POWSZECHNOŚĆ – swoją działalnością obejmuje cały świat.

4. SZKOLNE KOŁA PCK

Szkolne Koła PCK istnieją od 1921 roku do dnia dzisiejszego i skupiają dzieci i młodzież
w wieku szkolnym.

5. CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO KOŁA PCK.

Głównym celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych
w duchu humanitaryzmu, niesienie pomocy potrzebującym oraz propagowanie   zdrowego odżywiania.

Cel ten realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:

- pomoc ludziom potrzebującym

- promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób

- pomoc ludziom dotkniętym wypadkami losowymi

- kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

- pomoc doraźna poprzez uczestnictwo w zbiórkach np. żywności, odzieży, książek, zabawek

- udział w corocznych akcjach charytatywnych

- udział w akcjach świątecznych

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

- kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci

- promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej

- zapobieganie uzależnieniom

- profilaktyka chorób

- organizowanie spotkań z różnymi specjalistami i ciekawymi ludźmi

- udział w konkursach, festynach, turniejach, olimpiadach i akademiach organizowanych na terenie szkoły i pozaskolnych

- stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży

- przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej działalności w PCK w życiu dorosłym

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

Rok szkolny 2015/2016

L.p. ZADANIA TERMIN REALIZACJI

1.

Propagowanie działalności szkolnego koła PCK i nabór członków
 • Wybory zarządu SK PCK
 • Ustalenie planu pracy

wrzesień,

2.

Zapoznanie z celami i zadaniami oraz regulaminem szkolnego Koła PCK

cały rok

3.

Prowadzenie gazetki ściennej Szkolnego Koła PCK
 • Zdrowe odżywianie
 • „Dzień inwalidy”
 • „Zdrowie psychiczne”
 • „Światowy dzień bez papierosa”

listopad
grudzień

styczeń

4.

Udział w akcjach corocznych, charytatywnych i świątecznych np.

 • Zbiórka plastikowych nakrętek
 • Uczestnictwo w akcjach AMUN
 • Spotkania w z osobami starszymi mieszkającymi
  w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
 • Zbiórka środków czystości
zgodnie z akcjami

5.

Udział w konkursach, turniejach, festynach, olimpiadach
i akademiach organizowanych przez Zarząd rejonowy PCK.

Olimpiada Promocji zdrowego Stylu Życia

Zgodnie z harmonogramem
6

Organizowanie spotkań z różnymi specjalistami i ciekawymi ludźmi

 • lekarzami
 • honorowymi dawcami krwi
 • dietetykiem
W roku szkolnym kilka razy
7.

Działalność oświatowo- zdrowotna:

a)      organizowanie szkoleń dla uczniów i rodziców np.

- dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej,

-  bezpieczeństwa drogowego,

-  znaczenie ruchu w życiu człowieka

b)      organizowanie pogadanek np.

- na tematy związane ze zdrowiem,

- w związku z profilaktyką,

- przy okazji różnych świąt,

- w związku z różnymi akcjami PCK,

- profilaktycznych,

c)      wycieczki i warsztaty

Zgodnie z kalendarium PCK

We współpracy
z p. Małgorzatą Flis

Spotkania z policjantem

8. Obchody świąt zgodnie z kalendarzem imprez PCK  
9. Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych  
10. Nawiązanie kontaktów i współpraca i innymi instytucjami np.
 • szpitalem, przychodniami, hospicjum,
 • Domem Dziecka, Spokojnej Starości
w roku szkolnym

                                                                                  Opiekun SK PCK

Maria Mazurkiewicz

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński