Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 317 gości oraz 0 użytkowników.

50 lat Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Ks. Jana Twar­dow­skiego w Boro­wi­nie Sitanieckiej

(17 września 2009r.)

 

Będzie dosta­tek mądrych uczniów, dobrych ocen i wspa­nia­łych nauczycieli.

Ucznio­wie, nauczy­ciele, rodzice, gminny samo­rząd oraz wielu przy­ja­ciół Szkoły i zapro­szeni goście obcho­dzili to wyjąt­kowe święto 17 wrze­śnia br. Uro­czy­sto­ści roz­po­częły się w kościele MB Czę­sto­chow­skiej w Czoł­kach. Kościół był zapeł­niony po brzegi. Przy­by­łych powi­tał Ks. Pro­boszcz Wie­sław Wró­bel. Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Biskup Wacław Depo poświę­cił sztan­dar szkoły. Sztan­dar ufun­do­wali rodzice i Zarząd Banku Spół­dziel­czego w Zamo­ściu, a drze­wiec Ali­cja i Dariusz Pogo­rzel­scy.
Potem wszy­scy wspól­nie modlili się pod­czas Mszy Świę­tej. Uro­czy­stość była ogrom­nym prze­ży­ciem szcze­gól­nie dla jej naj­młod­szych uczest­ni­ków i nie­za­po­mnia­nym spo­tka­niem z Ordy­na­riu­szem Die­ce­zji Zamojsko-Lubaczowskiej, który w kaza­niu opo­wia­dał o ich patro­nie, o wytrwa­ło­ści i o tym, że każ­dej miło­ści, nawet tej od Boga towa­rzy­szą i radość i łzy. Ucznio­wie Szkoły przy­go­to­wani przez ich nauczy­ciela Sta­ni­sława Momota wraz z zespo­łem „Wesołe Gospo­sie” z Kolo­nii Sita­niec zapew­nili oprawę muzyczną. W darach do ołta­rza zanie­śli „chleb i wino” oraz zbiór wier­szy Ks. Jana Twar­dow­skiego.
Po Mszy Świę­tej Jerzy Bon­dyra Prze­wod­ni­czący Rady Gminy Zamość odczy­tał i prze­ka­zał Kry­sty­nie Ptak Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej uchwałę o nada­niu Szkole Pod­sta­wo­wej w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej imie­nia Ks. Jana Twar­dow­skiego, po czym nastą­piło prze­ka­za­nie sztan­daru przez Radę Rodzi­ców pani Dyrek­tor i uczniom. Aktu dopeł­niło uro­czy­ste ślubo­wa­nie.
Wiele cie­płych słów uczniom i zebra­nym prze­ka­zał współ­go­spo­darz uro­czy­sto­ści Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość oraz Wice­prze­wod­ni­czący Rady Gminy Zamość Kazi­mierz Skiba.
Gra­tu­la­cje i życze­nia spo­łecz­no­ści szkol­nej skła­dali także: par­la­men­ta­rzy­ści, Lubel­ski Kura­tor Oświaty, Sta­ro­sta Zamoj­ski, Woje­wódzka Usłu­gowa Spół­dziel­nia Inwa­li­dów w Zamo­ściu i grono sym­pa­ty­ków szkoły.
Dla wszyst­kich z czę­ścią arty­styczną wystą­piła mło­dzież szkolna.
Dal­sza część uro­czy­sto­ści odby­wała się w gma­chu Szkoły Pod­sta­wo­wej w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej. Tam nastą­piło odsło­nię­cie pamiąt­ko­wej tablicy poświę­co­nej patro­nowi – ufun­do­wa­nej przez grono peda­go­giczne. Jej poświę­ce­nia doko­nał Ks. Biskup Wacław Depo. Uczniom postać patrona będzie przy­bli­żał rów­nież obraz Księ­dza Twar­dow­skiego – autor­stwa mala­rza z Wyso­kiego Roberta Gomułki, a ufun­do­wany przez Samo­rząd Gminy Zamość. Obraz powie­szono tuż nad pamiąt­kową tablicą.
Nie­co­dzienny, bar­dzo wymowny i szczery gest miał miej­sce przy wej­ściu do szkoły. Tu soł­tysi Boro­winy Sita­niec­kiej – Teo­fila Duda, Łapi­guza – Dariusz Rabiega i radny Grze­gorz Gon­tarz przy­nie­śli gar­niec zboża, a Dyrek­tor Kry­styna Ptak roz­sy­pała go obfi­cie na progi szkoły — „by pano­wał w niej dosta­tek mądrych uczniów, dobrych ocen i wspa­nia­łych nauczycieli”.

A potem były pamiąt­kowe wpisy do szkol­nej kro­niki i roz­mowy przy słod­kim poczęstunku.


Histo­ria szkoły – tekst wygło­szony przez panią Kry­stynę Ptak dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej w dniu Jubileuszu:

Dostojni goście!

50 lat to krótka chwila w dzie­jach, w życiu czło­wieka to uczest­nic­two w wyda­rze­niach waż­nych w histo­rii poko­leń naszej szkoły.

Jeste­śmy razem, bo mimo prze­mi­ja­nia jest coś, co łączy zebrane tutaj poko­le­nia. Łączą nas prze­żyte w tej szkole lata i war­to­ści prze­ka­zane w pro­ce­sie wycho­waw­czym. Mło­dzień­cze ide­ały i wspomnienia.

Dzieje naszej szkoły piszą przede wszyst­kim dyrek­to­rzy naszej szkoły – moi poprzed­nicy, nauczy­ciele, ucznio­wie i absol­wenci, zarówno Ci z roku 1959 uczący się w trud­nych warun­kach odbu­dowy kraju, jak Ci z roku 2009 – przed­sta­wi­ciele poko­le­nia Jana Pawła II.

To wy Dro­dzy dyrek­to­rzy, nauczy­ciele i absol­wenci jeste­ście histo­rią naszej szkoły. Wasze suk­cesy i osią­gnię­cia życiowe, sta­no­wią o reno­mie szkoły i jej pozy­cji w środo­wi­sku lokalnym.

Szkoła w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej została utwo­rzona w 1959 r. i mie­ściła się począt­kowo w pry­wat­nym budynku w miej­sco­wo­ści Kol. Sitaniec.

W latach 1959–1961 szkołą kie­ro­wała Pani Danuta Sem­czuk. Była to pla­cówka jednoklasowa.

W 1961 r. pod­nie­siono sto­pień orga­ni­za­cyjny szkoły do sze­ściu klas i prze­nie­siono ją do byłego budynku dworskiego.

W 1962 r. utwo­rzono w szkole 7 klas, a w roku 1966 było już 8 klas. Kie­row­ni­kiem szkoły w latach 1961–1974 był śp. Cze­sław Żołnierczuk.

Budowę naszego obiektu szkol­nego tzw. „1000 –atki” roz­po­częto w 1963 r. Nowa szkoła zaczęła funk­cjo­no­wać od 1964 r. Budy­nek powstał głów­nie dzięki pracy spo­łecz­nej miesz­kań­ców Boro­winy Sita­niec­kiej i oko­licz­nych wsi. Na prze­ło­mie lat 70-tych i 80-tych szkołą kie­ro­wała Pani Marianna Żołnierczuk.

W latach 1985–1990 dyrek­to­rem szkoły był Pan Janusz Wilk.

Kolej­nym dyrek­to­rem w latach 1990–2004 został Pan Ryszard Mazur­kie­wicz. W latach 90-tych roz­po­częto roz­bu­dowę, dobu­do­wu­jąc nowe skrzy­dło budynku i dosto­so­wu­jąc je do nowych potrzeb.

O kli­ma­cie szkoły, jej spe­cy­fice decy­dują ludzie. Z peł­nym sza­cun­kiem wspo­mi­nam moich poprzed­ni­ków. Dzięki ich wysił­kom i deter­mi­na­cji powstała nowo­cze­sna baza dydak­tyczna. Roz­bu­dowa i moder­ni­za­cji pla­cówki umoż­li­wia także naukę uczniom i niepełnosprawnym.

Osią­gnię­cia szkoły nie byłyby  także moż­liwe bez zaan­ga­żo­wa­nia nauczy­cieli, ich kre­atyw­no­ści, empa­tii i zro­zu­mie­nia potrzeb mło­dego pokolenia.

Nasza szkoła przy­go­to­wuje uczniów do spro­sta­nia wyzna­niom współ­cze­snego świata. Kształ­tuje sys­tem war­to­ści etycz­nych, moral­nych i patriotycznych.

Szkoła stara się prze­ko­nać każ­dego, że klu­czem do oso­bi­stego suk­cesu i reali­za­cji marzeń jest nauka i umie­jęt­no­ści jej prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia. Nasi ucznio­wie brali i biorą udział w Olim­pia­dach, kon­kur­sach, tur­nie­jach i zawo­dach spor­to­wych. Odno­sząc przy tym wiele sukcesów.

Dzięki sprzy­ja­ją­cym warun­kom stwo­rzo­nym szkole poprzez współ­pracę z Samo­rzą­dem Gminy Zamość możemy efek­tyw­nie pra­co­wać i zdo­by­wać tytuły i cer­ty­fi­katy, takie jak „Szkoła z Klasą”, Szkoła bez prze­mocy” i „Przy­ja­ciele natury”.

Dzi­siej­sza uro­czy­stość świad­czy o tym, że wszy­scy możemy być wier­nymi amba­sa­do­rami i przy­ja­ciółmi naszej szkoły i Gminy Zamość.

 

  phocagallery view=categoryid=1

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński