Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła w Boro­wi­nie Sita­niec­kiej została utwo­rzona w 1959 r. i mie­ściła się począt­kowo w pry­wat­nym budynku w miej­sco­wo­ści Kol. Sitaniec.

 

W latach 1959–1961 szkołą kie­ro­wała Pani Danuta Sem­czuk. Była to pla­cówka jednoklasowa.

 

W 1961 r. pod­nie­siono sto­pień orga­ni­za­cyjny szkoły do sze­ściu klas i prze­nie­siono ją do byłego budynku dworskiego.

 

W 1962 r. utwo­rzono w szkole 7 klas, a w roku 1966 było już 8 klas. Kie­row­ni­kiem szkoły w latach 1961–1974 był śp. Cze­sław Żołnierczuk.

 

Budowę naszego obiektu szkol­nego tzw. „1000 –atki” roz­po­częto w 1963 r. Nowa szkoła zaczęła funk­cjo­no­wać od 1964 r. Budy­nek powstał głów­nie dzięki pracy spo­łecz­nej miesz­kań­ców Boro­winy Sita­niec­kiej i oko­licz­nych wsi. Na prze­ło­mie lat 70-tych i 80-tych szkołą kie­ro­wała Pani Marianna Żołnierczuk.

 

W latach 1985–1990 dyrek­to­rem szkoły był Pan Janusz Wilk.

 

Kolej­nym dyrek­to­rem w latach 1990–2004 został Pan Ryszard Mazur­kie­wicz.

Od 2004r. dyrektorem szkoły jest mgr Krystyna Ptak

 

Szkoła stara się prze­ko­nać każ­dego, że klu­czem do oso­bi­stego suk­cesu i reali­za­cji marzeń jest nauka i umie­jęt­no­ści jej prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia. Nasi ucznio­wie brali i biorą udział w Olim­pia­dach, kon­kur­sach, tur­nie­jach i zawo­dach spor­to­wych. Odno­sząc przy tym wiele sukcesów.

 

Dzięki sprzy­ja­ją­cym warun­kom stwo­rzo­nym szkole poprzez współ­pracę z Samo­rzą­dem Gminy Zamość możemy efek­tyw­nie pra­co­wać i zdo­by­wać tytuły i cer­ty­fi­katy, takie jak „Szkoła z Klasą”, Szkoła bez prze­mocy” i „Przy­ja­ciele natury”.

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński